معرفی دانشکده

ارسال Application جهت اعلام تاریخ آزمون کتبی

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ ارسال به سازمان هواپیمائی کشوری

1

محمدرضا علائی نژاد

24/4/92

2

شهروز فیض برخلخالی نژاد

24/4/92

3

علیرضا کوفگر

24/4/92

4

کمال قاسمی

24/4/92

5

کیانوش دلفریبان

24/4/92

6

مهدی عسکرپور

24/4/92

7

مسعود سنوبری

24/4/92

8

احمد انصاریان

24/4/92

9

حامد خرم طریق

24/4/92

10

بهروز رضایی قلعه

24/4/92

11

محمد پرستاری

24/4/92

12

عباس مهربخش

24/4/92

13

رضا مهران

24/4/92