تغییرات برنامه هفتگی نیمســال دوم 97-96

اطلاعیه

بدینوسیله تغییرات برنامه هفتگی نیمســال دوم 97-96 بشرح ذیل اعلام می گردد.

نام درس کد درس روزهای تشکیل نام استاد تاریخ امتحان

مبانی الکترونیک

(کد 3)

212177 چهارشنبه 16:30-13:30 مهندس حنفیان

12/4/97

 ساعت 10:30-8:30

آشنائی با سیستمهای کنترل هواپیما 212162 شنبه 19:30-17:30 آقای لباف

9/4/97

 ساعت 10:30-8:30

مکانیک پرواز

(کد 2)

212152

یکشنبه  - سه شنبه

 15:30-13:30

دکتر نیازمند

4/4/97

ساعت 10:30-8:30

گروه تعمیر و نگهداری