قابل توجه دانشجویان

 به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند دروس ذیل ارائه گردیده و می توانند انتخاب واحد نمایند .

درس زبان 3 روزهای شنبه 30/17-30/15  و چهارشنبه 12-8  با استاد خانم اکرمی    

درس زبان 3  روزهای یکشنبه 12-10 و چهارشنبه 12-8  با استاد آقای عمران

درس زبان 4 روزهای سه شنبه 10-8 و سه شنبه 30/19-30/15 با استاد آقای تقوی

درس ریاضی مهندسی روزهای یکشنبه 12-10 و سه شنبه 12-10 با استاد آقای پارسافر

درس حقوق اجتماعی روزهای  یکشنبه 30/17- 30/15 با استاد حاج آقا رحیمی

درس برنامه نویسی کامپیوتر روزهای  سه شنبه 13-10 با استاد خانم رزاقی