انتخاب واحد دروس عمومی

دانشجویان گرامی

با توجه به جدول دروس عمومی (گروه دروس معارف اسلامی ) انتخاب واحد نمایید .