اطلاعیه شماره 2 تغییر تاریخ امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

« اطـلاعیـه شماره دو»

تغییر تاریخ امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 به شرح ذیل اعلام می‌گردد.

ردیف نام درس کد درس کد ارائه درس نام استاد تاریخ قبلی امتحان تاریخ جدید امتحان
1 اصول پرواز 112019 (1) استاد پرستاری 25/10/96                     ساعت 30/10-30/8

28/10/96 

ساعت 30/10-30/8

2 آیرودینامیک(1) 212146 (1) استاد نیازمند 23/10/96                    ساعت 13-11 23/10/96                    ساعت 30/15-30/13

ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ر اداره خدمات آموزشی

                                                                                                                               16/10/96