تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

« تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 »

تعریف دروس در سیستم آموزش : لغایت  20/10/96
اعلام دروس ارائه شده در وب سایت دانشکده  : 25/10/96 
انتخاب واحد اینترنتی :
  8/11/96                کلیه مقاطع ورودی 94 و ما قبل 
  9/11/96 کلیه مقاطع ورودی 95  
10/11/96 کلیه ورودیها 

جلسه شورای آموزشی جهت بررسی انتخاب واحد دانشجویان در تاریخ 11/11/96 ساعت 10 صبح برگزار میگردد.

حذف و اضافه اینترنتی :  
  15/11/96     کلیه مقاطع ورودی 94 و ما قبل  
16/11/96    کلیه مقاطع ورودی 95   
17/11/96 کلیه ورودیها 

جلسه شورای آموزشی جهت بررسی حذف و اضافه دانشجویان در تاریخ 18/11/96 ساعت 10 صبح برگزار میگردد.

پرینت لیست های حضور و غیاب:               18/11/96  
شروع کلاس‌‌ها: از تاریخ 21/11/96
پایش اول درصد تشکیل کلاسها: 5/2/97
امتحانات میان ترم:    از تاریخ 8/2/97 لغایت تاریـخ 19/2/97  
پایش دوم درصد تشکیل کلاسها: 2/3/97
حذف اضطراری: تا تاریخ 9/3/97  
ارزشیابی اساتید ( بصورت اینترنتی):    از تاریخ 12/3/97 لغایت تاریـخ 17/3/97
 پایش سوم درصد تشکیل کلاسها: 30/3/97
پایان کلاس‌ها:  تاریخ 30/3/97
امتحانات پایان ترم: از تاریخ 2/4/97 لغایت تاریخ 14/4/97 
                                                                                 اداره خدمات آموزشی                                                                                                                                             6/10/96