تاریخ برگزاری امتحان ماژول-11

intro image

تاریخ برگزاری امتحان ماژول-11(Part-66 EASA)مربوط به دورههای آزاد B1 ، 28مهر ماه 1395 ) اعلام می گردد.