اعلام برنامه وتاریخ برگزاری امتحان M-13 (ماژول=13)

intro image

امتحان M-13 (ماژول=13)برای دوره های آزاد B2 :روز چهارشنبه تاریخ 13/05/95ساعت 8:30 صبح

مهلت پایان ثبت نام تاریخ: 10/05/95 ، ماژول-13