تاريخ آزمون كتبي B1 و B2(امتحان 96/06/07)

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
11 (یازده صبح) هفت شهریور 96 B1 سیدمجید سلمانی
11 (یازده صبح) هفت شهریور 96 B1 امیرحسین شایسته
11 (یازده صبح) هفت شهریور 96 B2 سجاد جمشیدی
11 (یازده صبح) هفت شهریور 96 B2 رضا جررودی
11 (یازده صبح) هفت شهریور 96 B2 مهدی خسروپور
11 (یازده صبح) هفت شهریور 96 B2 رضا صالحی
11 (یازده صبح) هفت شهریور 96 B2 مهدی تقوی دوست
11 (یازده صبح) هفت شهریور 96 B2 محمدمهدی بابا عبدالهی