تاريخ آزمون مصاحبه B1

نام مصاحبه کننده تاریخ امتحان روز امتحان نام و نام خانوادگی
آقای مهدی پناه دو مرداد 96 دوشنبه علی نصرتی
آقای رضایی نه مرداد 96 دوشنبه رسول جمشیدی نصفی
آقای رضایی نه مرداد 96 دوشنبه اسماعیل قسمتی
آقای رضایی نه مرداد 96 دوشنبه کاظم علی پور سرابی
آقای رضایی نه مرداد 96 دوشنبه علی اکبر فخار تازه
آقای سوری پانزدهم مرداد 96 یکشنبه عباس درباری
آقای سوری پانزدهم مرداد 96 یکشنبه حسین گندم کار
آقای سوری شانزدهم مرداد96 دوشنبه علیرضا زراعت گر
آقای سوری شانزدهم مرداد96 دوشنبه میلاد اسدی