تاريخ آزمون كتبي B1 و B2(امتحان 96/04/27)

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
11 (یازده صبح) بیست و هفت تیر96 B1 سیدمیثم آقامیری
11 (یازده صبح) بیست و هفت تیر96 B1 سیدمحمدعلی طوسی
11 (یازده صبح) بیست و هفت تیر96 B1 سیدعلیرضا داودی حسنکلا
11 (یازده صبح) بیست و هفت تیر96 B1 احسان ادیب زاده
11 (یازده صبح) بیست و هفت تیر96 B1 محمدرحیم قلی نژاد
11 (یازده صبح) بیست و هفت تیر96 B1 فرزاد فخرالدین عراقی
11 (یازده صبح) بیست و هفت تیر96 B1 مهدی فلاح زاده
11 (یازده صبح) بیست و هفت تیر96 B1 محمدرضا اسدی
11 (یازده صبح) بیست و هفت تیر96 B1 سیدعلی منافی نژاد
11 (یازده صبح) بیست و هفت تیر96 B1 محمدعلی احمدی
11 (یازده صبح) بیست و هفت تیر96 B1 محمدرضا کوثرروان
11 (یازده صبح) بیست و هفت تیر96 B2 امید خطیبی
11 (یازده صبح) بیست و هفت تیر96 B2 فائز اکبری
11 (یازده صبح) بیست و هفت تیر96 B2 وحید علی محمدی