تاريخ آزمون كتبي B1 و B2 (امتحان 96/03/28)

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
ده و سی دقیقه(30/10) بیست و هشت خرداد 96 B1 حمید جعفریان مبارکه
ده و سی دقیقه(30/10) بیست و هشت خرداد 96 B1 اسماعیل قسمتی
ده و سی دقیقه(30/10) بیست و هشت خرداد 96 B1 محمد رفیعی وردنجانی
ده و سی دقیقه(30/10) بیست و هشت خرداد 96 B1 کاظم علی پور سرابی
ده و سی دقیقه(30/10) بیست و هشت خرداد 96 B2 رضا جررودی
ده و سی دقیقه(30/10) بیست و هشت خرداد 96 B2 بهزاد نعمتی اصل