تاريخ آزمون مصاحبه B1

intro image

نام مصاحبه کننده تاریخ امتحان روز امتحان نام و نام خانوادگی
آقای مهدی پناه بیست و دو خرداد96 دوشنبه علی واحد
آقای مهدی پناه بیست و دو خرداد96 دوشنبه جواد کرمی
آقای مهدی پناه بیست و دو خرداد96 دوشنبه سیدمیثم حسینی
آقای رضایی بیست و دو خرداد96 دوشنبه مجتبی صادقی
آقای رضایی بیست و دو خرداد96 دوشنبه میلاد حسنی
آقای سوری ده تیر 96 شنبه حجت بخشی نژاد
آقای سوری ده تیر 96 شنبه امیرمحمد جمشیدی شال
آقای فرج زاده ده تیر 96 شنبه مهدی میثاقی
آقای فرج زاده ده تیر 96 شنبه پدرام تهرانی مقدم
آقای فرج زاده ده تیر 96 شنبه محمد زارعی
آقای فرج زاده هفده تیر 96 شنبه علیرضا محسنی حبیب آبادی
آقای فرج زاده هفده تیر 96 شنبه ایمان ایزدی طامه