متقاضیان شرکت کننده در آزمون های B1 و B2 سازمان هواپیمایی

اطلاعیه                                    

تا اطلاع ثانوی از متقاضیان شرکت کننده در آزمون های B1 و B2 سازمان هواپیمایی کشوری ثبت نام بعمل نمی آید

هر گونه تغییر در نحوه وشرایط جدید برگزاری آزمونهای مربوطه متعاقبا در سایت دانشکده به آدرس www.catc.ac.ir  دوره های کوتاه مدت ، اطلاعیه های آموزشهای آزاد ، آزمون استاندارد سازمان اعلام خواهد شد .