تاريخ آزمون كتبي B1 و B2(امتحان 96/03/07)

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
هشت و سی دقیقه هفت خرداد 96 B1 بیژن مسعودی
هشت و سی دقیقه هفت خرداد 96 B1 محمدحسین مقصودی
هشت و سی دقیقه هفت خرداد 96 B1 حسن قورخانه چی
هشت و سی دقیقه هفت خرداد 96 B1 رسول جمشیدی
هشت و سی دقیقه

هفت خرداد 96

B2 سجاد جمشیدی