تاريخ آزمون كتبي B1 و B2(امتحان 96/2/31 ساعت 11/45)

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
یازده و چهل و پنج دقیقه سی و یک اردیبهشت 96 B1 علی واحد
یازده و چهل و پنج دقیقه سی و یک اردیبهشت 96 B1 جواد کرمی
یازده و چهل و پنج دقیقه سی و یک اردیبهشت 96 B1 پدرام تهرانی مقدم
یازده و چهل و پنج دقیقه سی و یک اردیبهشت 96 B2 رویا عبدی
یازده و چهل و پنج دقیقه سی و یک اردیبهشت 96 B2 مقداد عابدی
یازده و چهل و پنج دقیقه سی و یک اردیبهشت 96 B2 آرمان جعفرپور