اطلاعيه مهم تغيير ساعت آزمون B1 و B2 مورخه 96/2/3

 مورخه 3/2/96B1, B2 اطلاعیه مهم آزمون

برگزاری امتحان  روز یکشنبه مورخه سه اردیبهشت 96 به جای ساعت 9 صبح در ساعت هشت و نیم صبح(30/8) برگزار می شود .