تاريخ آزمون كتبي B1 و B2(امتحان مورخه 96/2/10 و 96/2/24 و 96/2/31)

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
هشت ونیم صبح ده اردیبهشت 96 B1 سیدمحمدعلی طوسی
هشت ونیم صبح ده اردیبهشت 96 B1 امید ساسولی
هشت ونیم صبح بیست و چهار اردیبهشت 96 B1 میلاد اسدی
هشت ونیم صبح بیست و چهار اردیبهشت 96 B1 حسین ادیبی
هشت ونیم صبح بیست و چهار اردیبهشت 96 B1 سیدمیثم حسینی
هشت ونیم صبح بیست و چهار اردیبهشت 96 B1 علی صراف
هشت ونیم صبح بیست و چهار اردیبهشت 96 B1 قهرمان بازیار
هشت ونیم صبح بیست و چهار اردیبهشت 96 B1 الهام غفوری
هشت ونیم صبح بیست و چهار اردیبهشت 96 B1 محمد زارعی
هشت ونیم صبح بیست و چهار اردیبهشت 96 B2 امیر بابائی
هشت ونیم صبح بیست و چهار اردیبهشت 96 B2 سجاد چهاردولی
هشت ونیم صبح سی و یک اردیبهشت 96 B1 امیر خونساریان
هشت ونیم صبح سی و یک اردیبهشت 96 B1 اسماعیل قسمتی
هشت ونیم صبح سی و یک اردیبهشت 96 B1 مهدی میثاقی
هشت ونیم صبح سی و یک اردیبهشت 96 B2 سیدمحمد حسینی