تاريخ آزمون كتبي B1 و B2(امتحان 96/02/03)

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 صبح سه اردیبهشت 96 B2 وحید علیمحمدی
9 صبح سه اردیبهشت 96 B2 فائز اکبری
9 صبح سه اردیبهشت 96 B2 مرتضی قاسمی
9 صبح سه اردیبهشت 96 B2 ناصر حسین پور مقدم
9 صبح سه اردیبهشت 96 B1 حمید بهمنی
9 صبح سه اردیبهشت 96 B1 علی فرهنگیان
9 صبح سه اردیبهشت 96 B1 مجتبی صادقی
9 صبح سه اردیبهشت 96 B1 محمدعلی سلیمانی خرمدشتی
9 صبح سه اردیبهشت 96 B1 محمد رفیعی وردنجانی
9 صبح سه اردیبهشت 96 B1 امیر عاشق حسینی
9 صبح سه اردیبهشت 96 B1 میلاد حسنی
9 صبح سه اردیبهشت 96 B1 محسن باشی زاده
9 صبح سه اردیبهشت 96 B1 سیدمحمدهادی صافی
9 صبح سه اردیبهشت 96 B1 ارشیا قاسمی دولت سرا
9 صبح سه اردیبهشت 96 B1 بابک انصاری
9 صبح سه اردیبهشت 96 B1 امین عزیزی