تاريخ آزمون مصاحبه B1

intro image

نام مصاحبه کننده تاریخ امتحان روز امتحان نام و نام خانوادگی
آقای مهدی پناه بیست و یک اسفند95 شنبه علی قنبری
آقای مهدی پناه بیست و سه اسفند95 دوشنبه حسین جعفری
آقای مهدی پناه هجده اسفند 95 چهارشنبه حسین هاشمی
آقای رضایی هفده اسفند95 سه شنبه امیررضا خدائی
آقای رضایی هجده اسفند 95 چهارشنبه پویا امیرشاهی
آقای رضایی هجده اسفند 95 چهارشنبه سینا نادری
آقای فرج زاده نوزده فروردین 96 شنبه محمد دری اخوی
آقای فرج زاده نوزده فروردین 96 شنبه محمد حجت پناه
آقای فرج زاده نوزده فروردین 96 شنبه سینا نظاری
آقای فرج زاده بیست و شش فروردین 96 شنبه امیرحسین حقیقی جعفری