تاريخ آزمون كتبي B1 و B2(امتحان 95/11/24 و 95/12/1)

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 صبح بیست و چهار بهمن 95 B1      سیدمحمدعلی طوسی
9 صبح بیست و چهار بهمن 95 B1 سیدعماد هاشمی زاده
9 صبح بیست و چهار بهمن 95 B1 محمدهادی محمدی سلیم
9 صبح بیست و چهار بهمن 95 B1 سعید سلطانی
9 صبح بیست و چهار بهمن 95 B1 حمید بهمنی
9 صبح بیست و چهار بهمن 95 B1 میلاد اسدی
9 صبح یک اسفند 95 B2 سیدمرتضی مصدق قلعه کهنه
9 صبح یک اسفند 95 B1 سلمان صادقی سوئینی
9 صبح یک اسفند 95 B1 مسعود خدامرادی
9 صبح یک اسفند 95 B1 سیدمیثم حسینی
9 صبح یک اسفند 95 B1 حسین بشیری بهمبری
9 صبح یک اسفند 95 B1 ایمان ایزدی طامه
9 صبح یک اسفند 95 B1 اشکان ملکا آشتیانی