تاريخ آزمون كتبي B1 و B2(امتحان 95/11/17)

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 صبح هفده بهمن 95 B2 ایمان حسن پوری
9 صبح هفده بهمن 95 B1 حسین گل محمدی
9 صبح هفده بهمن 95 B1 قهرمان خدابنده لو
9 صبح هفده بهمن 95 B1 محمود آقازاده شیرازی
9 صبح هفده بهمن 95 B1 حسین گندم کار
9 صبح هفده بهمن 95 B1 محمد زارعی
9 صبح هفده بهمن 95 B1 حامد قره خانی