تاريخ آزمون كتبي B1 و B2(امتحان 95/11/10)

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 صبح ده بهمن 95 B2 سیدمحسن مرتضوی
9 صبح ده بهمن 95 B1 محمد دری اخوی
9 صبح ده بهمن 95 B1 سعید وثوقی فر
9 صبح ده بهمن 95 B1 حسین ادیبی
9 صبح ده بهمن 95 B1 پوریا الماسی مقدم
9 صبح ده بهمن 95 B1 امیر عاشق حسینی
9 صبح ده بهمن 95 B1 امیرمحمد جمشیدی شال
9 صبح ده بهمن 95 B1 احمدرضا فرخیان