تاريخ آزمون كتبي B1 و B2(امتحان 95/10/26 و 95/11/03)

intro image
ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 صبح بیست و شش دی95 B2 مهدی علی محمدی
9 صبح بیست و شش دی95 B2 بهنور رضائی نیارکی
9 صبح بیست و شش دی95 B1 مجتبی صادقی
9 صبح بیست و شش دی95 B1 سیدمحمدعلی طوسی
9 صبح سوم بهمن 95 B1 اشکان ملکا آشتیانی
9 صبح سوم بهمن 95 B1 سیدمیثم حسینی