تاريخ آزمون كتبي B1 و B2(امتحان 95/10/26)

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 صبح بیست و شش دی 95 B2 حجت عبدولی
9 صبح بیست و شش دی 95 B2 علی مهرعلیزاده شیاده
9 صبح بیست و شش دی 95 B2 صادق رمضانی
9 صبح بیست و شش دی 95 B2 امین عبدالعزیزی نجف آبادی
9 صبح بیست و شش دی 95 B1 بابک انصاری
9 صبح بیست و شش دی 95 B1 مهران عبادی
9 صبح بیست و شش دی 95 B1 محسن باشی زاده مهدی آبادی
9 صبح بیست و شش دی 95 B1 سینا نادری
9 صبح بیست و شش دی 95 B1 محمدمهدی همتی
9 صبح بیست و شش دی 95 B1 پویا  امیرشاهی
9 صبح بیست و شش دی 95 B1 دانیال پورقنبر
9 صبح بیست و شش دی 95 B1 محمد چنگیزی