تاريخ آزمون مصاحبه B1

نام مصاحبه کننده تاریخ امتحان روز امتحان نام و نام خانوادگی
آقای مهدی پناه بیست وچهار آذر95 چهارشنبه میلاد صالحی فر
آقای مهدی پناه بیست وچهار آذر95 چهارشنبه پیمان صفری
آقای مهدی پناه بیست وچهار آذر95 چهارشنبه محمد زمانی
آقای مهدی پناه بیست وچهار آذر95 چهارشنبه آرمین بابائی هتکه لوئی
آقای رضایی شش دی 95 دوشنبه همایون فتاحی اندبیلی
آقای رضایی سیزده دی 95 دوشنبه سیامک غیوری کودهی
آقای رضایی سیزده دی 95 دوشنبه محمدحسین رمضانی نسب
آقای فرج زاده هجده دی 95 شنبه مهرداد عرفانی
آقای فرج زاده هجده دی 95 شنبه مهران حسینی
آقای فرج زاده هجده دی 95 شنبه آرش مسیح زاده لیلی