تاريخ آزمون كتبي B1 و B2 (امتحان 95.10.5 و 95.10.12 و 95.10.19)

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 صبح پنج دی 95 B2 وحید اقبالی فر
9 صبح پنج دی 95 B2 امین فخرائی دربند
9 صبح پنج دی 95 B1 سیدمیثم حسینی
9 صبح دوازده دی 95 B2 بهزاد نعمتی اصل زیرآسف
9 صبح دوازده دی 95 B2 محمدجواد روانشاد
9 صبح دوازده دی 95 B2 محسن کاظمی
9 صبح دوازده دی 95 B2 امیرحسین ریاحی مردانلو
9 صبح دوازده دی 95 B2 وحید علی محمدی
9 صبح دوازده دی 95 B1 حمیدرضا آزاد
9 صبح دوازده دی 95 B1 حسین جعفری
9 صبح دوازده دی 95 B1 احسان خواجوئی پور
9 صبح دوازده دی 95 B1 محمدرضا ملکی
9 صبح دوازده دی 95 B1 میلاد حسنی
9 صبح نوزده دی 95 B1 محمد حجت پناه
9 صبح نوزده دی 95 B1 امیرحسین حقیقی جعفری
9 صبح نوزده دی 95 B1 عیوض امیری
9 صبح نوزده دی 95 B1 سینا نظاری
9 صبح نوزده دی 95 B1 امیررضا خدائی
9 صبح نوزده دی 95 B1 سیدمحمدهادی صافی
9 صبح نوزده دی 95 B1 امید چنگیزی
9 صبح نوزده دی 95 B1 الهام غفوری