تاريخ آزمون كتبي B1 و B2(امتحان 95/09/21)

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 صبح

بیست و یک آذر 95

B1 مهران عبادی
9 صبح

بیست و یک آذر 95

B1 سینا نادری
9 صبح

بیست و یک آذر 95

B1 حمید بهمنی
9 صبح

بیست و یک آذر 95

B1 حسین بشیری بهمبری
9 صبح

بیست و یک آذر 95

B1 علیرضا غروی
9 صبح

بیست و یک آذر 95

B1 احسان بذل دوست
9 صبح

بیست و یک آذر 95

B2 مهدی علی محمدی
9 صبح

بیست و یک آذر 95

B2 کورش نژادسام