تاريخ آزمون كتبي B1 و B2(امتحان 95/08/23 و 95/09/07)

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 صبح هفت آذر95 B2 فاطمه قیاسوند
9 صبح هفت آذر95 B2 سینا عسکری
9 صبح هفت آذر95 B2 سوگند زادملک
9 صبح هفت آذر95 B2 حمید وصفی میرکوهی
9 صبح هفت آذر95 B2 محمدرضا سوائی
9 صبح هفت آذر95 B2 بهزاد نعمتی اصل زیرآسف
9 صبح هفت آذر95 B2 امیرحسین ریاحی مردانلو
9 صبح هفت آذر95 B1 پوریا الماسی مقدم
9 صبح هفت آذر95 B1 هوتن دباغی
9 صبح هفت آذر95 B1 پیمان صفری
9 صبح هفت آذر95 B1 آرمین بابائی هتکه لوئی
9 صبح هفت آذر95 B1 شهاب کمالی اردکانی
9 صبح هفت آذر95 B1 الهام غفوری
9 صبح هفت آذر95 B1 سیامک غیوری کودهی
9 صبح هفت آذر95 B1 حسین محسنی
9 صبح بیست و سه آبان 95 B1 محسن باشی زاده
9 صبح بیست و سه آبان 95 B1 پوریا شمشکی