تاريخ آزمون كتبي B1 و B2 (امتحان 95/08/23)

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 صبح بیست و سه آبان 95 B2 وحید اقبالی فر
9 صبح بیست و سه آبان 95 B2 شاهین خضوعی
9 صبح بیست و سه آبان 95 B2 امین فخرائی دربند
9 صبح بیست و سه آبان 95 B2 محمدمحسن رضایی فتیده
9 صبح بیست و سه آبان 95 B2 احمد اسماعیلی
9 صبح بیست و سه آبان 95 B2 علی مهر علیزاده شیاده
9 صبح بیست و سه آبان 95 B2 محمد عیسی زاده
9 صبح بیست و سه آبان 95 B2 محمدمبین افکار
9 صبح بیست و سه آبان 95 B2 محسن گرجی پور
9 صبح بیست و سه آبان 95 B2 محمدامین عبداله یزدی
9 صبح بیست و سه آبان 95 B2 حجت عبدولی
9 صبح بیست و سه آبان 95 B1 میلاد اسدی
9 صبح بیست و سه آبان 95 B1 امیرمحمد جمشیدی شال
9 صبح بیست و سه آبان 95 B1 مهران حسینی
9 صبح بیست و سه آبان 95 B1 مهرداد عرفانی
9 صبح بیست و سه آبان 95 B1 میلاد صادقی
9 صبح بیست و سه آبان 95 B1 سعید وثوقی فر