تاريخ آزمون كتبي B1 و B2(امتحان 95/08/16)

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 صبح شانزده آبان 95 B1 منوچهر مهاجرانی عراقی
9 صبح شانزده آبان 95 B1 محمدحسین رمضانی نسب
9 صبح شانزده آبان 95 B1 سینا نظاری
9 صبح شانزده آبان 95 B1 حمید دلیر
9 صبح شانزده آبان 95 B1 محمود آقازاده شیرازی
9 صبح شانزده آبان 95 B1 میلاد صالحی فر
9 صبح شانزده آبان 95 B1 بابک انصاری
9 صبح شانزده آبان 95 B1 سینا نادری
9 صبح شانزده آبان 95 B1 همایون فتاحی اندبیلی
9 صبح شانزده آبان 95 B2 مهدی علی محمدی
9 صبح شانزده آبان 95 B2 محمدرضا رمضانی
9 صبح شانزده آبان 95 B2 مهدی دهقان نژاد
9 صبح شانزده آبان 95 B2 حسام لطفی نژاد جلالی
9 صبح شانزده آبان 95 B2 فرشاد خواجویان
9 صبح شانزده آبان 95 B2 اشکان مدیحی بیدگلی
9 صبح شانزده آبان 95 B2 سعید محمدی الموتی