تاريخ آزمون كتبي B1 و B2 (امتحان 95/08/09)

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 صبح نه آبان 95 B1 میلاد حسنی
9 صبح نه آبان 95 B1 امیر عاشق حسینی
9 صبح نه آبان 95 B1 شهاب کمالی اردکانی
9 صبح نه آبان 95 B1 آرش مسیح زاده لیلی
9 صبح نه آبان 95 B1 آرمین بابائی هتکلوئی
9 صبح نه آبان 95 B1 حمیدرضا میرزانژاد
9 صبح نه آبان 95 B1 علی راستی چینی بلاغ
9 صبح نه آبان 95 B1 محمد چنگیزی
9 صبح نه آبان 95 B1 محمد زمهریری مرند
9 صبح نه آبان 95 B2 صادق رمضانی
9 صبح نه آبان 95 B2 محمدجواد روانشاد