تاريخ آزمون كتبي B1 و B2 (امتحان 95/08/02)

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 صبح دو آبان 95 B1 حامد غلامی
9 صبح دو آبان 95 B1 حمید جعفریان مبارکه
9 صبح دو آبان 95 B1 محمد رفیعی وردنجانی
9 صبح دو آبان 95 B1 الهام غفوری
9 صبح دو آبان 95 B2 مسعود نظری ساران
9 صبح دو آبان 95 B2 میلاد مظفر
9 صبح دو آبان 95 B2 حمیدرضا یزدی زاده البرز
9 صبح دو آبان 95 B2 بهزاد نعمتی اصل زیراسف