تاريخ آزمون كتبي B1 و B2(امتحان 95/07/25 )

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 صبح بیست و پنج مهر 95 B1 علی صراف
9 صبح بیست و پنج مهر 95 B1 قهرمان خدابنده لو
9 صبح بیست و پنج مهر 95 B1 احمدعلی رحمانی
9 صبح بیست و پنج مهر 95 B2 مصطفی سجودی حسنجانی
9 صبح بیست و پنج مهر 95 B2 شاهین خضوعی
9 صبح بیست و پنج مهر 95 B2 فریبا نامور
9 صبح بیست و پنج مهر 95 B2 عباس کلوت
9 صبح بیست و پنج مهر 95 B2 محمدعلی شاپوری فر
9 صبح بیست و پنج مهر 95 B2 رحیم صابرپور