تاريخ آزمون كتبي B1 و B2(امتحان 95/07/18)

intro image
ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 صبح هجده مهر 95 B1 امین ضرغامی
9 صبح هجده مهر 95 B1 هوتن دباغی
9 صبح هجده مهر 95 B1 میثم اسماعیلی
9 صبح هجده مهر 95 B1 مسعود غریب
9 صبح هجده مهر 95 B1 علیرضا رضوان مرنی
9 صبح هجده مهر 95 B1 پیمان صفری
9 صبح هجده مهر 95 B2 سیدمحسن مرتضوی
9 صبح هجده مهر 95 B2 بهروز رضائی نیارکی
9 صبح هجده مهر 95 B2 محسن کاظمی
9 صبح هجده مهر 95 B2 غلامحسین لامی زاده
9 صبح هجده مهر 95 B2 سیدعلیرضا آقایی ثابت
9 صبح هجده مهر 95 B2 علیرضا سیفی
9 صبح هجده مهر 95 B2 هادی آهنگر