ناريخ آزمون كتبي B1 و B2(امتحان95/7/4 و 95/7/11)

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 صبح چهار مهر 95 B1 حمیدرضا میرزانژاد
9 صبح چهار مهر 95 B1 جاوید خالقی قوشه بلاغ
9 صبح چهار مهر 95 B1 پوریا الماسی مقدم
9 صبح چهار مهر 95 B1 علی میرصالحی
9 صبح یازده مهر 95 B1 مصطفی وفادار میان ولایت
9 صبح یازده مهر 95 B1 محمدجواد بهنام
9 صبح یازده مهر 95 B1 سعید وثوقی فر
9 صبح یازده مهر 95 B1 حسین هاشمی
9 صبح یازده مهر 95 B1 محمدامین اسفندیاری
9 صبح یازده مهر 95 B1 میرحمیدرضا امانی قره تپه
9 صبح یازده مهر 95 B1 مهران عبادی
9 صبح یازده مهر 95 B1 عیوض امیری
9 صبح یازده مهر 95 B1 سینا نادری
9 صبح یازده مهر 95 B1 محسن اصغردخت
9 صبح یازده مهر 95 B1 سهیل کوکبی
9 صبح یازده مهر 95 B1 سلمان صادقی سوئینی
9 صبح یازده مهر 95 B1 سیدمجید نظامی پور ماسوله
9 صبح یازده مهر 95 B1 حسین گندم کار
9 صبح یازده مهر 95 B2 مرتضی قاسمی
9 صبح یازده مهر 95 B2 احمد بخششی