تاريخ آزمون مصاحبه B1

نام مصاحبه کننده تاریخ امتحان روز امتحان نام و نام خانوادگی
آقای رضایی شنبه ها شنبه ها علیرضا خان پور
آقای رضایی شنبه ها شنبه ها رحیم عیوضی
آقای فرج زاده شش شهریور 95 شنبه علی بشیری نیا
آقای فرج زاده شش شهریور 95 شنبه محمد لقمانی
آقای فرج زاده شش شهریور 95 شنبه یوسف دویرزاویان
آقای مهدی پناه بیست مرداد 95 چهارشنبه علی نعمتی گیو
آقای مهدی پناه بیست مرداد 95 چهارشنبه رضا محمدی