تاريخ آزمون كتبي B1 و B2 (امتحان 95/6/21)

intro image

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 صبح بیست ویک شهریور 95 B1 احسان قنواتیان
9 صبح بیست ویک شهریور 95 B1 میلاد اسدی
9 صبح بیست ویک شهریور 95 B1 امیرمحمد جمشیدی شال
9 صبح بیست ویک شهریور 95 B1 امیررضا تسوجی
9 صبح بیست ویک شهریور 95 B1 سعید سلطانی
9 صبح بیست ویک شهریور 95 B1 نادر علیزاده فرد
9 صبح بیست ویک شهریور 95 B1 ارشیا قاسمی دولت سرا
9 صبح بیست ویک شهریور 95 B2 بهنام کباری
9 صبح بیست ویک شهریور 95 B2 رسول نوری نسب
9 صبح بیست ویک شهریور 95 B2 عارف گونجی