تاریخ آزمون مصاحبه B1

intro image

نام مصاحبه کننده تاریخ امتحان روز امتحان نام و نام خانوادگی
آقای رضایی چهارم مرداد 95 دوشنبه آرش قرغانی
آقای رضایی چهارم مرداد 95 دوشنبه مسعود صابری
آقای رضایی چهارم مرداد 95 دوشنبه سیدحسام سید مشهور
آقای رضایی چهارم مرداد 95 دوشنبه امید خسروی
آقای فرج زاده شانزدهم مرداد 95 شنبه سیدمهدی حجازی
آقای فرج زاده شانزدهم مرداد 95 شنبه امیرحسین سلیمانی
آقای فرج زاده شانزدهم مرداد 95 شنبه مرتضی فتوت
آقای فرج زاده شانزدهم مرداد 95 شنبه مجتبی چنارانی
آقای مهدی پناه شانزدهم مرداد 95 شنبه محمد ارژنگ
آقای مهدی پناه شانزدهم مرداد 95 شنبه سهیل خسروی