تاريخ آزمون كتبي B1 و B2(امتحان 95/6/7 و 95/6/14)

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 صبح هفت شهریور 95 B1 محمد زمانی
9 صبح هفت شهریور 95 B1 شهاب کمالی اردکانی
9 صبح هفت شهریور 95 B1 میلاد حسنی
9 صبح هفت شهریور 95 B1 مجید باروتی
9 صبح هفت شهریور 95 B1 حسن قورخانه چی مارالانی
9 صبح هفت شهریور 95 B1 افشین پیرکلو
9 صبح هفت شهریور 95 B1 محمدرضا شاهرخی
9 صبح هفت شهریور 95 B1 حسین بحیرائی
9 صبح هفت شهریور 95 B1 مهران حسینی
9 صبح هفت شهریور 95 B1 امیر عاشق حسینی
9 صبح هفت شهریور 95 B1 محمد چنگیزی
9 صبح هفت شهریور 95 B2 صادق رمضانی
9 صبح هفت شهریور 95 B2 سیدحسن رضوانیان
9 صبح هفت شهریور 95 B2 محمد امین ملکی
9 صبح چهارده شهریور 95 B1 سیدعلی سعادتدار آرانی
9 صبح چهارده شهریور 95 B1 علیرضا رضوان مرنی
9 صبح چهارده شهریور 95 B1 امین ضرغامی
9 صبح چهارده شهریور 95 B1 محمد سادات
9 صبح چهارده شهریور 95 B1 منوچهر مهاجرانی عراقی
9 صبح چهارده شهریور 95 B1 بابک انصاری
9 صبح چهارده شهریور 95 B1 پیمان صفری
9 صبح چهارده شهریور 95 B1 سینا نظاری
9 صبح چهارده شهریور 95 B1 محمدحسین رمضانی نسب
9 صبح چهارده شهریور 95 B1 شایان کریمی
9 صبح چهارده شهریور 95 B2 مهدی علی محمدی