تاريخ آزمون كتبي B1 و B2(امتحان95/5/24)

intro image

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 صبح بیست وچهار مرداد 95 B1 احسان ابوالقاسمی ریسه
9 صبح بیست وچهار مرداد 95 B1 علی صراف
9 صبح بیست وچهار مرداد 95 B1 حمید جعفریان مبارکه
9 صبح بیست وچهار مرداد 95 B1 علی قنبری
9 صبح بیست وچهار مرداد 95 B1 شایان نگهبان
9 صبح بیست وچهار مرداد 95 B1 علیرضا عبدالحمیدی طهرانی
9 صبح بیست وچهار مرداد 95 B1 مجید سرخه ویس
9 صبح بیست وچهار مرداد 95 B1 سعید وثوقی فر
9 صبح بیست وچهار مرداد 95 B2 علیرضا دلجو دویل