تاريخ آزمون كتبي B1 و B2(امتحان 95/4/27)

 
intro image
ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 صبح 95/4/27 B1 آرش ناصح اسفهلان
9 صبح 95/4/27 B1 محمد رفیعی وردنجانی
9 صبح 95/4/27 B1 علی بشیری نیا
9 صبح 95/4/27 B1 حمید بهمنی
9 صبح 95/4/27 B1 سیدعماد هاشمی زاده
9 صبح 95/4/27 B2 معین محمدی امندانی
9 صبح 95/4/27 B2 رحیم صابرپور