تاریخ آزمون مصاحبه B1

intro image

نام مصاحبه کننده تاریخ امتحان روز امتحان نام و نام خانوادگی
آقای فرج زاده شنبه ها شنبه ها وحید شکاری
آقای فرج زاده شنبه ها شنبه ها فرزام صالحی
آقای فرج زاده شنبه ها شنبه ها عارف خلیل زاده
آقای فرج زاده شنبه ها شنبه ها محمدامین تزئین
آقای فرج زاده شنبه ها شنبه ها علی ولدخانی
آقای فرج زاده شنبه ها شنبه ها مهدی داودی خواه
آقای رضایی 5/3/95 چهارشنبه امیر نصیریان
آقای رضایی 5/3/95 چهارشنبه امیر اخلاقی
آقای مهدی پناه 8/3/95 شنبه مهدی صفدری
آقای مهدی پناه 8/3/95 شنبه سینا گرجی