تاريخ آزمون كتبي B1 و B2(امتحان 95/4/6)

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 صبح 95/4/6 B1 آرش مسیح زاده لیلی
9 صبح 95/4/6 B1 امیررضا تسوجی
9 صبح 95/4/6 B1 شهاب کمالی اردکانی
9 صبح 95/4/6 B1 میلاد حسنی
9 صبح 95/4/6 B1 امیرحسین سلیمانی
9 صبح 95/4/6 B1 مرتضی فتوت
9 صبح 95/4/6 B1 سیدمهدی حجازی
9 صبح 95/4/6 B1 امیر عاشق حسینی
9 صبح 95/4/6 B1 رحیم عیوضی
9 صبح 95/4/6 B1 سهیل خسروی
9 صبح 95/4/6 B2 سیدسجاد صدری
9 صبح 95/4/6 B2 صادق رمضانی
9 صبح 95/4/6 B2 ناصر حسین پور مقدم