تاريخ آزمون كتبي B1 و B2

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 صبح 95/3/30 B1 امید خسروی
9 صبح 95/3/30 B1 ابوالفضل جلالی
9 صبح 95/3/30 B1 عیوض امیری
9 صبح 95/3/30 B1 علی نصرتی
9 صبح 95/3/30 B1 مسعود صابری
9 صبح 95/3/30 B1 مجتبی چنارانی
9 صبح 95/3/30 B1 فرشاد یکه رنجبر
9 صبح 95/3/23 B1 احسان ابوالقاسمی ریسه
9 صبح 95/3/23 B2 مصطفی صابر
9 صبح 95/3/23 B2 پویا شهبازیان
9 صبح 95/3/30 B2 رسول نوری نسب
9 صبح 95/3/30 B2 سعید غلامی
9 صبح 95/3/30 B2 مصطفی مشگی