تاريخ آزمون مصاحبه B1

نام مصاحبه کننده تاریخ امتحان روز امتحان نام و نام خانوادگی
آقای فرج زاده شنبه ها شنبه ها محمد رسول تیرانداز
آقای فرج زاده شنبه ها شنبه ها علی جعفری
آقای سوری شنبه ها شنبه ها محمد ابراهیم استیری
آقای سوری شنبه ها شنبه ها مصطفی فرخی زاده
آقای سوری شنبه ها شنبه ها پویا امانی فرد
آقای مهدی پناه 1/2/95 چهارشنبه سید علی رضائی
آقای مهدی پناه 1/2/95 چهارشنبه مجید حسن نژاد
آقای مهدی پناه 1/2/95 چهارشنبه امین احمدی
آقای رضایی 6/2/95 دوشنبه محمدحسن رهنما فلاورجانی
آقای رضایی 6/2/95 دوشنبه سیدمحمدسینا سیفی
آقای رضایی 6/2/95 دوشنبه امین واحد