تاریخ امتحان کتبی FD

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
10 صبح 95/1/30 FD منصور حسن پور سودرجانی
10 صبح 95/1/30 FD حامد کحالی
10 صبح 95/1/30 FD محمد فرهمند سودرجانی
10 صبح 95/1/30 FD محمد علی موسوی
10 صبح 95/1/30 FD احسان حسن پور سودرجانی