تاريخ آزمون كتبي B1 و B2

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 صبح 95/3/16 B1 جواد گل کار
9 صبح 95/3/16 B1 میثم اسماعیلی
9 صبح 95/3/16 B1 محمود آقازاده شیرازی
9 صبح 95/3/16 B2 رضا اصیل زاده
9 صبح 95/3/16 B2 شاهین کحلی
9 صبح 95/3/16 B2 همایون میرزایی