تاريخ آزمون كتبي B1 و B2

ساعت امتحان تاریخ امتحان نوع آزمون نام و نام خانوادگی
9 صبح 95/2/7 B1 مجید سرخه ویس
9 صبح 95/2/7 B1 محمد لقمانی
9 صبح 95/2/7 B1 حامد فلاحی
9 صبح 95/2/7 B1 حسین بحیرائی
9 صبح 95/2/7 B1 مهران حسینی
9 صبح 95/2/7 B1 فرزام صالحی
9 صبح 95/2/7 B1 محمدامین تزئین
9 صبح 95/1/29 B2 حمید اعرابی
9 صبح 95/2/5 B2 حسن بهاری
9 صبح 95/2/5 B2 حامد حاجی علی
9 صبح 95/2/7 B2 علی گوهری خجسته
9 صبح 95/2/7 B2 امید طهماسبی
9 صبح 95/2/7 B2 سیدسجاد صدری
9 صبح 95/2/7 B2 میرحامد برجسته
9 صبح 95/2/7 B2 سیده شیما حسینیان