تاریخ آزمون مصاحبه B1

نام مصاحبه کننده تاریخ امتحان روز امتحان نام و نام خانوادگی
آقای رضایی 28/10/94 دوشنبه محمد محمدی
آقای رضایی 28/10/94 دوشنبه سعید جعفری
آقای رضایی 28/10/94 دوشنبه محسن تیموری بهابادی
آقای رضایی 28/10/94 دوشنبه امیرحسین اسکندری
آقای مهدی پناه 30/10/94 چهارشنبه محمد مویدی
آقای مهدی پناه 30/10/94 چهارشنبه مهدی پایمرد
آقای مهدی پناه 30/10/94 چهارشنبه آرش شعبان
آقای فرج زاده شنبه ها شنبه ها مسعود بیات
آقای فرج زاده شنبه ها شنبه ها بهنام معصومی
آقای فرج زاده شنبه ها شنبه ها امید احمدی قلعه لر
آقای فرج زاده شنبه ها شنبه ها محمدرضا عسگری نقدی علیا

 

ساعت امتحان : (شروع) 9 صبح ( پایان) 12 ظهر